ESTATUTS

ASSOCIACIó DE COMPTABLES DEL PRINCIPAT

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins, el domicili i la durada

Article 1

Amb la denominació Associació de Comptables del Principat es constitueix l.associació, que regularà les seves activitats d.acord amb la Llei qualificada d.associacions del 29 de desembre del 2000, pel Reglament del registre d.associacions de l.1 d.agost del 2001, pels presents Estatuts així com pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

Article 2

Els fins de l.associació són: - Promoure la millora constant de les empreses i dels professionals que actuen en l.àmbit de la comptabilitat. - Complementar les activitats realitzades en els àmbits de comptabilitat per les institucions existents (Col·legis Professionals, Universitats, Escoles de Negocis, Administració, Associacions, empreses, firmes d.auditoria,...) i establir convenis de col·laboració amb aquestes entitats. - Promoure la recerca a través de comissions de treball i dels ajuts, l.esponsorització i foment de temes d.interès. - Emissió de posicionament sobre problemes comptables, per tal d.esdevenir un referent. - L.Associació pot dur a terme activitats econòmiques sempre que es mogui en el marc de les seves finalitats estatutàries i no tingui per objecte, explícit o implícit, l.obtenció de beneficis econòmics per repartir-los entre els associats. - L.Associació pot dur a terme totes les activitats lícites adequades a l.objecte social que serveixin per assolir les finalitats estatutàries, d.acord, en cada cas, amb els requisits i les condicions que estableixi l.ordenament. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

  1. - El domicili de l.associació s.estableix a Andorra la Vella, avinguda Príncep Benlloch, 66-72 despatx 303.
  2. - L'àmbit d’activitat principal de l.entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l'associació.
  3. - L.associació pot traslladar la seva seu social per acord de l.Assemblea General.

Article 4

L.associació es constitueix per una durada indefinida, sense perjudici que l.Assemblea General pugui decidir la seva dissolució. Capítol II. Els socis de l.associació, els seus drets i les seves obligacions

[...]

Continuar llegint (PDF)