EXPOSA : Que desitja ser admès en l'Associació de Comptables del Principat, acceptant els drets i deures continguts en els seus Estatuts Que acompanya a la present sol·licitud fotocòpia del Passaport o DNI i els documents necessaris que acreditin la seva admissió segons el que estipula l'article 5. SOL·LICITA : Ser admès com a Soci Numerari en l'Associació de Comptables del Principat.

Descarregueu el formulari aquí (PDF)

L'informem que d'acord amb la Llei 15/2003 de Protecció de Dades, utilitzarem les dades consignades en aquest formulari per tramitar la seva alta en l'Associació, En qualsevol moment podrà exercir els drets que li confereix l'esmentada llei, per escrit, a la seu d'ACP